IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  
IMAGE
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ไทย     ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>>    
IMAGE
      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 66 นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายก อบต.ไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฏ์ รัตนวัน รองนายก อบต.ไผ่ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่ ผู้นำฝ่ายปกครอง...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่          เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566...  
IMAGE
      ปวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...  
IMAGE
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และคณะกรรมการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอราษีไศล...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...  
IMAGE
      นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้าง...  
IMAGE
      นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรม ...  
IMAGE
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสดิ์...  
IMAGE
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์   จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่...  
IMAGE
      นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ...  
IMAGE
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่              
IMAGE
        ผู้บริจาคส่งของให้กับศูนย์พักคอยตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตี บุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งาม วันที่ 30...  

.

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ