การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) และขับเคลื่อนกิจกรรม ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนไผ่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนไผ่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามแนวทางมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

new100225650201

new1002256503  new1002256504

nogiftpolicpai2 650x350 exact images

 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ