ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

  hfrimage001

นายสวาท หงส์อินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
โทร. 087-0734021


 hfrimage003

นายทองสา เสนานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
โทร. 061-5824180

 hfrimage005

นางเบญญาภา รัตนะวัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
โทร. 081-8733165

  

hfrimage007 

นายบรรจง  หินกอง    ส.อบต. หมู่ที่ 1  โทร.093-5673955

 hfrimage009 นายอิสระ   บัวส่อง   ส.อบต. หมู่ที่ 4    โทร.0872399685
 hfrimage011 นายถาวร   แว่นแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 5    โทร.063-2511064
hfrimage013 นายอุดม   ภูนุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 6   โทร.090-1914257
hfrimage015 นายสมาน   รัตนวัน  ส.อบต. หมู่ที่ 7   โทร.086-1125229
hfrimage017 นายบุญชัย   นนทะวงษ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8   โทร.082-5896097
hfrimage019 นายทองสูรย์   จันทะพันธ์  ส.อบต. หมู่ที่ 9   โทร.085-2080301
hfrimage021 นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  ส.อบต. หมู่ที่ 10   โทร.084-7194758
hfrimage023 นายทองพูล   จันทะพันธ์  ส.อบต. หมู่ที่ 11   โทร.063-0214379

 

 

  

ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ