20200903143236117

275131849_264416979188194_8756113450369389558_n2.jpg


 news activity re4 more

imagesศาสนา  imagesวฒนธรรม   imagesภมปญญา  imagesกลมอาชพ

 icon titleข่าวประชาสัมพันธ์ more
 
 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ข้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฉีดวัควีนพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 images ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา

 images รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

 images กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566

 images สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

 images

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2565


 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

 images ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 images ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ไผ่

 images นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓)

 images เรื่องแจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

 images รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 images การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 images การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

 images แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและเจ้าพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 images แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 images ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

 images ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

 images รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 images

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2564


 images รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 images รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

 images รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 images รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

 images รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 images รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ต่อท้ายด้วย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3และ4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


 images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) พ.ศ. 2564


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2564


 images

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563


 images

ประกาศค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


 images

การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ


 images องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 images โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม
 images รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 images การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
 icon titleประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 megaphone เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่ - บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06
 megaphone ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-03 สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-04 สายทางบ้านคูสระถึงห้วยพระบาง
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา .15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางบ้านคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองดุม หมู่ที่3 ตำบลไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน เมษายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มีนาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา 1.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 resultsicon การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 resultsicon ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงถนนโดยการเกรดปรับผิวทาง (ซ่อมบำรุงปกติ) จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin

 

 งานกิจการสภา
 
 i news รายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภาสมัญ 2 พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

 ข่าวประกาศจาก EGP                                                           ดูทั้งหมด>>>>

 

 

หน้าหลัก. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ