ปายหนาแรก 67

 

no Gift pai

20200903143236117

 

QR_code_EIT_2_suksawad2.jpg


 news activity re4 more

imagesศาสนา  imagesวฒนธรรม   imagesภมปญญา  imagesกลมอาชพ

 icon titleข่าวประชาสัมพันธ์ more
 
 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

 images การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 images การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 images รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy

 images การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 images แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จำนวน 137 รายการ

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ข้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฉีดวัควีนพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 images ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา

 images รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

 images กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566

 images สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

 images

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2565


 icon titleประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 megaphone ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านเมี่ยง ม.๔ ถึง บ้านดวนน้อย (เขตตำบลเมืองแคน) (จ่ายขาดเงินสะสม)กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ไผ่ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเมี่ยง ม.4 ถึงบ้านดวนน้อย (เขตตำบลเมืองแคน) กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๐๗ สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๔๕ สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ ๗ บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-07 สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-45 สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ 7 บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 เม.ย. 67
 megaphone ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 megaphone เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่ - บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06
 megaphone ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-03 สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-04 สายทางบ้านคูสระถึงห้วยพระบาง
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา .15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๐๗ สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๔๕ สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ ๗ บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองดุม หมู่ที่3 ตำบลไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน เมษายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มีนาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา 1.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 resultsicon การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 resultsicon ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงถนนโดยการเกรดปรับผิวทาง (ซ่อมบำรุงปกติ) จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin

 

 งานกิจการสภา
 
 i news รายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภาสมัญ 2 พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

 ข่าวประกาศจาก EGP                                                           ดูทั้งหมด>>>>

 

 

หน้าหลัก. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ