ปายหนาแรก 67

 

no Gift pai

ภาษทดนและสงปลกสรา

20200903143236117

 

QR_code_EIT_2_suksawad2.jpg


 news activity re4 more

imagesศาสนา  imagesวฒนธรรม   imagesภมปญญา  imagesกลมอาชพ

 icon titleข่าวประชาสัมพันธ์ more
 
 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567

 images ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และไม่มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567

 images ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

 images ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

 images การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 images การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 images รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy

 images การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 images แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จำนวน 137 รายการ

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

 icon titleประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 megaphone ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านเมี่ยง ม.๔ ถึง บ้านดวนน้อย (เขตตำบลเมืองแคน) (จ่ายขาดเงินสะสม)กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ไผ่ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเมี่ยง ม.4 ถึงบ้านดวนน้อย (เขตตำบลเมืองแคน) กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๐๗ สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๔๕ สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ ๗ บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-07 สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-45 สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ 7 บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 เม.ย. 67
 megaphone ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 megaphone เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 114-11 สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่ - บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06
 megaphone ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-03 สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-04 สายทางบ้านคูสระถึงห้วยพระบาง
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา .15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านเมี่ยง ม.๔ ถึง บ้านดวนน้อย (เขตตำบลเมืองแคน) (จ่ายขาดเงินสะสม)กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ไผ่ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๐๗ สายทางจากหนองกูด - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๔๕ สายทางจากบ้านนายทองดี ศรีนาม - บ้านนายสนอง รัตนวัน (รอบบึงหนองบก) หมู่ที่ ๗ บ้านคูสระน้อย ตำบลไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๑๔-๑๑ สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึงบ้านเมี่ยง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองดุม หมู่ที่3 ตำบลไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน เมษายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มีนาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา 1.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 resultsicon การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 resultsicon ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงถนนโดยการเกรดปรับผิวทาง (ซ่อมบำรุงปกติ) จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin

 

 งานกิจการสภา
 
 i news สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2566 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 i news สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัย สามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

 i news สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สามัญสมัย สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 i news สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 i news สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 i news รายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 i news รายงานการประชุมสภาสมัญ 2 พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

 i news รายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

 ข่าวประกาศจาก EGP                                                           ดูทั้งหมด>>>>

 

 

หน้าหลัก. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ