icon titleประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 resultsicon ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 resultsicon ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ