โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

organizational structure 65

  

โครงสร้างหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ