งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 icon titleงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
 resultsicon แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
 resultsicon แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
 resultsicon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 resultsicon แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 resultsicon แผนการจัดการองค์ความรู้
 resultsicon แผนพัฒนาบุคลากร
 resultsicon ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 resultsicon คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ 455/ 2562 เรื่อง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
 resultsicon คู่มือการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 resultsicon หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง การต่อสัญญาจ้าง
 resultsicon หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง การต่อสัญญาจ้าง
 resultsicon รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ