icon titleมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566
 resultsicon รายงานผลการดำเนินการเพื่่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
 resultsicon รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 resultsicon มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 resultsicon รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 resultsicon ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 resultsicon นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 resultsicon นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 resultsicon การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
 resultsicon หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง การต่อสัญญาจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ