IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำ พ.ศ 2567 วันพุธที 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง...  
IMAGE
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง...  
IMAGE
      วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล...  
IMAGE
      วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน...  
IMAGE
      ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ณ...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยนายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...  
IMAGE
      วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยนายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...  
IMAGE
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล...  
IMAGE
      วันที่ 26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ....  
IMAGE
      วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และ นายกฤษฎิ์ รัตนะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นางสุดาพร อำไพ...  
IMAGE
      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...  
IMAGE
      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  

.

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ