IMAGE
      นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้าง...  
IMAGE
      นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรม ...  
IMAGE
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสดิ์...  
IMAGE
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์   จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่...  
IMAGE
      นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ...  
IMAGE
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่              
IMAGE
        ผู้บริจาคส่งของให้กับศูนย์พักคอยตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตี บุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งาม วันที่ 30...  
IMAGE
      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี...  
IMAGE
      โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) โรคติดเชื้อในโค กระบือ 23 - 25 เดือน มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่ที่มีสัตว์เป็นป่วย...  
IMAGE
      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  
IMAGE
      ประชุม​สภาองค์​การบริหารส่วนตำบบไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลไผ่  
IMAGE
      โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้จัด...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยสำนักปลัดรวมกับโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม โครงการ Big cleaning day นายประสิทธิ์ เจตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่...  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 18 เดือน กรกฎาคม 2563  ณ...  

.

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ