IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่              
IMAGE
        ผู้บริจาคส่งของให้กับศูนย์พักคอยตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตี บุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งาม วันที่ 30...  
IMAGE
      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี...  
IMAGE
      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  
IMAGE
      โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) โรคติดเชื้อในโค กระบือ 23 - 25 เดือน มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่ที่มีสัตว์เป็นป่วย...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง...  
IMAGE
      โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้จัด...  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยสำนักปลัดรวมกับโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม โครงการ Big cleaning day นายประสิทธิ์ เจตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่...  
IMAGE
      ประชุม​สภาองค์​การบริหารส่วนตำบบไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลไผ่  
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
IMAGE
      โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 18 เดือน กรกฎาคม 2563  ณ...  
IMAGE
        วันที่ 22 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ไผ่ ดำเนินนำขยะอันตรายจากชุมชน นำส่งเพื่อกำจัด อย่างถูกวิธี ณ...  
IMAGE
       ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  
IMAGE
      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในวันที่ 13  พฤษภาคม​ 2563​...  
IMAGE
      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม​ 2563 ตามกำหนดการสถานที่สำหรับบริการประชาชน      
IMAGE
      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
IMAGE
      พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช...  

.

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ