รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี2566 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการกำกับติตามรอบ 6 เดือน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ