รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 12 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 resultsicon รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ