รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

 resultsicon รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 resultsicon การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

 resultsicon รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 12 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 resultsicon รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 resultsicon รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ