icon title กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 resultsicon 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 resultsicon 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 resultsicon 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 resultsicon 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 resultsicon 5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 resultsicon 6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 resultsicon 7. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 resultsicon 8. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 resultsicon 9. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 resultsicon 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 resultsicon 11. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ