icon title กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 resultsicon 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 resultsicon 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 resultsicon 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 resultsicon 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 resultsicon 5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 resultsicon 6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 resultsicon 7. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 resultsicon 8. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 resultsicon 9. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 resultsicon 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 resultsicon 11. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 resultsicon 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 resultsicon 13. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 resultsicon 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
 resultsicon 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
 resultsicon 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 resultsicon 17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 resultsicon 18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
 resultsicon 19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ