การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

m 1806256401

m 1806256402

m 1806256403

m 1806256404

m 1806256405

m 1806256406

m 1806256407

m 1806256408

m 1806256409

m 1806256410

m 1806256411

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ