ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

m 1608256401001 

m 1608256401002 

m 1608256401003 

m 1608256401004 

m 1608256401005 

m 1608256401006 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ