หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

1231

จ่าเอกสุพิช สืบสิงคาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1 062-4617891

 

image046

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1 085-4851408 2

นางปวันรัตน์ อัคบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
icon Phone circle zpsbt3frfu1089-5083127

3

นางสาวนัทธมน สุภาพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
icon Phone circle zpsbt3frfu1087-8697291

4

นายพิพัฒน์ พรหมโลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
icon Phone circle zpsbt3frfu1097-3433681

5

นางสาวอินทิราภรณ์ คำแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
icon Phone circle zpsbt3frfu1064-0781247


 

 

หัวหน้าส่วนราชการ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ