การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์   จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (5) กิจกรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด่านคุณธรรมและโปร่งใส

new1002256501  new1002256502

new1002256503  new1002256504

ในการนี้ นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 . องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ