คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

  FacultyofManagement1

นายสุรชัย    บัวส่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนนายก : 065-1201257 FacultyofManagement2

นายชวลิต   นารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองนายก : 095-6062963 


FacultyofManagement3

นายกฤษฏิ์    รัตนะวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองนายก : 062-5629454


FacultyofManagement4

นายกเอกสิทธิ์    รัตนะวัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนเขลานุการ : 089-5543353

 

 

 

คณะบริหาร. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ