การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 resultsicon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 resultsicon ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
 resultsicon ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 resultsicon ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 resultsicon ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 resultsicon ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 resultsicon ประกาศ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อแนะนำของกระทรวงมหาดไทย
 resultsicon นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 resultsicon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 resultsicon ประการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon ประการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
 resultsicon คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 resultsicon สรุปผลการดำเนินการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 resultsicon ประการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พ.ศ. 2565
 resultsicon ประการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon แจ้งการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ