คำสั่งมอบหมายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

คำสั่งมอบหมายงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ