วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล
และคณะกรรมการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอราษีไศล
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดทำถังขยะเปียก อบต.ไผ่ ซึ่งมีผลการดำเนินการ 100%
ตามภาพถ่ายและวิดีโอที่เสนอมาพร้อมนี้

127487

127498

127499

127501

127503

127504

127534

127535

127536

127538

128578

 

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และคณะกรรมการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอราษีไศล ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดทำถังขยะเปียก อบต.ไผ่ ซึ่งมีผลการดำเนินการ 100% ตามภาพถ่ายและวิดีโอที่เสนอ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ