องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดย นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สืบสานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล
ซึ่งในงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ดำเนินการจัดนิทรรศการ
และออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และกิจกรรมประกวดธิดาแม่ย่านาง

091225650218

091225650201

091225650202

091225650203

091225650204

091225650205

091225650206

091225650207

091225650208

091225650209

091225650210

 

091225650212

091225650213

091225650214

091225650215

091225650216

091225650219

091225650220

091225650211

 

 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอราษีไศล ประจำปี 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ