ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

1302256601

1302256602

1302256603

1302256604

1302256605

1302256606

1302256607

1302256608

1302256609

1302256610

1302256611

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ