ส่วนการศึกษา

                     มีพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  4  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน
และพนักงานจ้างเหมา  จำนวน  3  คน  รวมทั้งสิ้น  9  คน  

 001112 นางสาวอินทิราภรณ์   คำแสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
 image032  นางทัศนียา     อรรคบุตร         ตำแหน่ง  ครู คศ.2
 image033  นางสาวอรทัย   บุญคุ้ม              ตำแหน่ง  ครู คศ.2
ks.4 นางสาววรินทรา   บุญสนอง         ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 11382  นางกัลยา  โลนุช          ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 image037  นางสาวสุวิมล   พุฒพันธ์          ตำแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

image036 นายทศพล   การปลูก    ตำแหน่ง    ปฏิบัติงานด้านสันทนาการ
image035 นาย ประยงค์ บุญอินทร์          ตำแหน่ง    ภารโรง ศ.พ.ด.
 0012  นางสาวจารุณี   แก้วใสย์          ตำแหน่ง    คนงานทั่วไป
   
ส่วนการศึกษา. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ