กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                     มีพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  4  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1 คน  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน
และพนักงานจ้างเหมา  จำนวน  4  คน  รวมทั้งสิ้น  10  คน  

 001112 นางสาวอินทิราภรณ์   คำแสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
ks.4  นางสาววรินทรา   บุญสนอง     ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 220607 6  นางทัศนียา     อรรคบุตร         ตำแหน่ง  ครู คศ.3
220607 5 นางสาวอรทัย   บุญคุ้ม              ตำแหน่ง  ครู คศ.2

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 11382  นางกัลยา  โลนุช          ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 220607 1  นางสาวสุวิมล   พุฒพันธ์          ตำแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

220607 4 นายพงษ์ศักดิ์ รัตนวัน  ตำแหน่ง    ปฏิบัติงานด้านสันทนาการ
220607 3 นาย ประยงค์ บุญอินทร์          ตำแหน่ง    ภารโรง ศพด.อบต.ไผ่
 220607 2  นางสาวจารุณี   แก้วใสย์          ตำแหน่ง    คนงานทั่วไป
 220607 0  นางสุกัญญา   บุญมา             ตำแหน่ง    แม่บ้าน ศพด.อบต.ไผ่
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ