การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

 resultsicon แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวปฏิบัติ Dos & Don‘ts)
 resultsicon คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ 554/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 resultsicon รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 resultsicon รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 resultsicon แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 resultsicon คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ 498/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ