การประเมิจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 resultsicon แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ