ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 images ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

 images การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 images การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 images การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 images รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy

 images แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จำนวน 137 รายการ

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

 images ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 images ข้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฉีดวัควีนพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 images ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา

 images รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

 images กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566

 images สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ปี 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

 images

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2565


 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

 images ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 images ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ไผ่

 images นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓)

 images เรื่องแจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

 images รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 images การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 images การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

 images แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและเจ้าพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 images แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 images ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

 images ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 images รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

 images ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

 images รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 images

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2564


 images รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 images รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

 images รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 images รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

 images รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 images รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ต่อท้ายด้วย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3และ4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


 images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) พ.ศ. 2564


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2564


 images

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563


 images

ประกาศค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


 images

การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ


 images องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 images โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม
 images รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 images การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ