กองคลัง

          มีพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  5  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  3 คน  รวมทั้งสิ้น  8  คน 

 img1608631  นางสาวนัทธมน  สุภาพ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                         
 image040

 

 

 

  นางสาวนันทวัน   สาสังข์    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                                         

 img1608637  นางสาวอัจฉราพร   บุญจันทร์    ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                                                         
 img1608632  นางจุฑารัตน์  รัตนวัน     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 133430  นางสาวนุศรา หินกอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
image046     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

image044 นางสาวศริญญา  นนทะวงษ์     ตำแหน่ง  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
image046      ตำแหน่ง    ผช.จนท.ธุรการ
image046 นางสาวกวินธิดา   บุญขวาง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
img133431 นางสาวพัชราภรณ์ สายชมพู     ตำแหน่ง     ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 

 

 

 

กองคลัง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ