กองช่าง

        มีพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  3  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  4  คน  และ   พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 2 คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน  ๒ คน รวมทั้งสิ้น  11  คน   

 yt.1

 

นายพิพัฒน์  พรหมโลก       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

 133428

 

 นายประกาศิต ขันธะชัย      ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 image045  นายชัยฤทธิ์  วินทะไชย        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

img133429 นายจีระ บุญกล้า  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
image049 นางสุจิตตรา  พิมสาร     ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
image050 นางสาวมัลลิกา  หินกอง  ตำแหน่ง  ผช.จนท.ธุรการ
img505082564 นายวุฒินันท์ ก้อนฝ้าย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

image052 นายประมวล  เติมทรัพย์ ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป
image051 นายศราวุธ  ทิพประมวล  ตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำประปา

 

พนักงานจ้างเหมา

img133427 นางสาวชนิศรา โพธิ์ภิรมย์     ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป
yt.5

นายบุญเยี่ยม   พันธ์ศรี     ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป (งานประปาหมู่บ้าน)

 

 

 

 
กองช่าง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ