สำนักปลัด

            มีพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  7  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  4  คน  และ   พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 4 คน    รวมทั้งสิ้น  15  คน

   
 img61608631  นางปวันรัตน์   อัคบุตร  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด
 image054  นายสุนทร   แสงใสย์    ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ
img61608632 นางสาวนิประเวศ  บุษบงค์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img61608633 นายศรายุธ  เนตรสุวรรณ  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img281014 นายธีระศักดิ์    พรรษา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
img133435 นางสาววลัยพร  วงศ์บุญ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
img1516349729619 นางสาวเบญจมาศ พาที ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 image064  นายอาเทน  นนทะวงษ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
image063 นายสถิตย์  ตาแสง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
img133434 นางจันทร์เพ็ญ ทองอินทร์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 นางสาวพชรยา บญราช ผช.ธรการ  นางสาวพัชรียา   บุญราช  ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการสำนักงานปลัด
image046   นายวสัน   รัตนะ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

พนักงานจ้างทั่วไป

img133433 นายคำหล้า อำนวย   ตำแหน่ง ภารโรง
image046  นายสมพงษ์  พันธ์ไผ่  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
image068 นางนิตยาภรณ์     เชื้อวงษ์  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
img133432 นางสาว ปราณี   รัตนวัน  ตำแหน่ง แม่บ้าน
image046 นายอรุณศักดิ์  แจ่มศรี  ตำแหน่ง ยาม

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ