คู่มือการใช้งาน E-Service

 E-Service : คำร้องออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon แบบร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 resultsicon แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 resultsicon แบบคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 resultsicon ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล

 resultsicon ร้องเรียนข้าราชการทุจริต

 resultsicon คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

 resultsicon คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ

 resultsicon คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

 resultsicon คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

 resultsicon คำขอใช้น้ำประปา

 resultsicon คำขอแจ้งซ่อมถนน

 resultsicon คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 resultsicon คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 resultsicon คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

 resultsicon คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

 resultsicon คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ