รายงานผลการดำเนินการประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

resultsicon รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
resultsicon รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
resultsicon รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 resultsicon รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2566
resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2566
resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2566
resultsicon การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปี 2566
resultsicon การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 2566
resultsicon การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 resultsicon รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 resultsicon ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)
resultsicon การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 resultsicon ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 resultsicon รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 resultsicon รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 resultsicon รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ