รายงานผลการดำเนินการประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 resultsicon ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)
resultsicon การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 resultsicon ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 resultsicon รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 resultsicon รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 resultsicon รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ