รายงานงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 resultsicon รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 resultsicon รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

  


 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 resultsicon รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบการเงิน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ