รายงานงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 resultsicon รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 resultsicon รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม
 resultsicon รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 resultsicon รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 resultsicon รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 resultsicon รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 resultsicon รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

  


 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 resultsicon รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบการเงิน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ