รายงานงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2566
 resultsicon รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2566
 resultsicon รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566
 resultsicon รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบฯ ประจำปี 2565
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 resultsicon รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 resultsicon รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 resultsicon รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 resultsicon รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 resultsicon รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม
 resultsicon รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 resultsicon รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 resultsicon รายงานงบรับ-และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 resultsicon รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 resultsicon รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 resultsicon รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

  


 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 resultsicon งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 resultsicon รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบการเงิน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ