การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566


resultsicon เรื่องแจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

resultsicon การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

resultsicon การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

resultsicon ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

resultsicon แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 resultsicon แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและเจ้าพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

 

 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
 resultsicon การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560

 

 รายงานผลพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการ งานชำระภาษี
 resultsicon รายงานผลพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการ
 resultsicon แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีบำรุงท้องถิ่น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ