การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
 resultsicon การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560

 

 รายงานผลพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการ งานชำระภาษี
 resultsicon รายงานผลพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการ
 resultsicon แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีบำรุงท้องถิ่น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ