ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พันธ์กิจ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
เป้าประสงค์
- สาธารณูปโภคที่ได้ครอบคลุมและทั่วถึง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
พันธ์กิจ
- พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมสนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
- ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในอำเภอทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิต การค้า การลงทุน และคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและไม้ประดับเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและเพื่อการค้า โดยพัฒนาไปสู่การดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การผลิตระดับไร่นาไปจนถึงมือผู้บริโภค
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง
เป้าประสงค์
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
- มีการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ
- เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอราษีไศล


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
พันธ์กิจ

- ส่งเสริมและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย อนุรักษ์
เป้าประสงค์
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี
เป้าประสงค์
- ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
- ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
- ตำบลไผ่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธ์กิจ
- พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
เป้าประสงค์
- พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ