รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562

 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ