แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
 resultsicon ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 resultsicon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการป้องกันฯ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ