เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เจตนารมณ์. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ