กิจกรรมการป้องกันการทุจริต

 

  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

m tu01040662

 

m tu02040662

 

m tu03040662

 

m tu04040662

 

m tu05040662

 

m tu06040662

 

m tu07040662

กิจกรรมการป้องกันการทุจริต. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ