icon title พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ