20200903143236117


 news activity re4 more

imagesศาสนา  imagesวฒนธรรม   imagesภมปญญา  imagesกลมอาชพ

 icon titleข่าวประชาสัมพันธ์
 
 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 images

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ต่อท้ายด้วย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3และ4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


 images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) พ.ศ. 2564


 images

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2564


 images

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 images

แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563


 images

ประกาศค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563


 images

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


 images

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


 images

การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ


 images องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 images โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม
 images รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 images การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
 icon titleประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-03 สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม
 megaphone ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-04 สายทางบ้านคูสระถึงห้วยพระบาง
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา .15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางบ้านคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 megaphone ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
 resultsicon ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน เมษายน 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน มีนาคม 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงระบบ e-GP ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,285 เมตร หนา 1.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 resultsicon การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1)
 resultsicon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 resultsicon ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงถนนโดยการเกรดปรับผิวทาง (ซ่อมบำรุงปกติ) จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระหมู่ที่ ๔ บ้านเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๔ สายทางคูสระ ถึงห้วยพระบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
 resultsicon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๑๔-๐๓ สายทางบ้านเมี่ยงถึงบ้านหนองดุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin

 

 งานกิจการสภา
 
 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

 i news รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าหลัก. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ